ساختمان های منابع

ساختمان های منابع

ساختمان های منابع به طور کلی”بعد از شکست دادن اسکیرمیش شماره ی 8″شما قادر خواهید بود تا 18 ساختمان منابع را بسازید. اما ابتدا باید…

1875