بیمارستان

بیمارستان

(ساختمان💊 Infirmary )بیمارستان یکی از بخش های بسیار مهم بازی’ قسمت Infirmary یا همان محل درمان نیرو های آسیب دیده است… این مرکز با کسب…