لرد موبایل lords mobile

ساختمان مانور

ساختمان مانور-manor

والوت شما(محل محافظت از منابع در زمان دفاع) لول 25 نباشد”ساختن بیشتر این ساختمان بی فایده است.

زیرا در سطح 25 والوت از طلا هایتان نیز محافظت میکند و اگر والوت شما سطح کمتری داشته باشد

در زمان دفاع حریف شما تمام طلا هایی که مانور جمع آوری نموده را غارت مینماید.

پس اگر والوت سطح 25 دارید با ساختن بیشتر از این سازه میتوانید طلای بیشتری ذخیره کنید

و به ازای هر مانور که به سطح 25 ارتقا داده شده 2 درصد قدرت بیشتر نسیب نیرو هایتان میشود.

به طور کلی بعد از شکست دادن اسکیرمیش 8 شما قادر خواهید بود تا 17 ساختمان بسازید.

اگر تمام این ساختمان ها را مانور سطح 25 در نظر بگیریم”تمام نیرو هایتان در جنگ و دفاع 34 درصد قدرت اسیب رسانی بیشتری خواهند گرفت.

تاثیرات مثبت مانور به اتمام نرسیده! در هر سطح به میزان مشخصی روند آموزش نیرو هایتان را تسریع مینماید.

در سطح 25 این سازه”20 درصد سرعت ساخت نیرو افزایش میگردد.همانطور که گفته شد

ساختن 17 عدد مانور سطح 25 شما در مجموع نیرو هایتان با 340 درصد سرعت بیشتر یا تقریبا 4.5 برابر سرعت بیشتری خواهید داشت.

نیرویی که قبلا در 24 ساعت ساخته میشد حال در کمتر از 5 ساعت حاضر میگردند.