لرد موبایل lords mobile

تلنت talent

تلنت مناسب براي سرعت ساخت و ساز

سرعت ريسرچ

سرعت گاتر و آموزش نيرو

TALENT